Trabzonî Seyyid Mehmed Vasfî Efendi

Seyyid Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H. 1242/M. 1826-1827 senesinde Trabzon’da dünyaya geldiğinden Trabzonî Seyyid Mehmed Vasfî Efendi ismiyle tanınır. Küçük yaştan itibâren tahsîline itinâ edildi: Hüsn-i hat, Arapça ve Farsça öğrenip ilm-i hâl ve tecvîd ilimleriyle uğraştığı gibi, Hacı Pîr Efendi’nin Ulu Cami’deki dersine devam ederek icâzet-i ilmiye aldı. Daha sonra İstanbul’a giderek Süleymaniyye Cami’ndeki âmme derslerine devam etti.

Bu dersleri de kısa zaman zarfında ikmâl eyledikten sonra, imtihânla Mekteb-i Bahriyye’ye Arapça ve Farsça mu’allimi oldu. H. 1269/M. 1852-1853 senesindeki imtihânda ehliyet alınca kuzât zümresine geçerek, Anadolu’nun muhtelif mevâki’inde kadılık yapan Trabzonî Seyyid Mehmed Vasfî Efendi, evâhir-i hâlinde Eyüp Kadısı olup H. 1328/M. 1910 senesinde bu hâl üzere iken, bir hayli yaşlı olduğu hâlde vefât etti.

İlk yazı derslerini beldesinin hattatlarından görmüş olan Trabzonî Seyyid Mehmed Vasfî Efendi, İstanbul’daki tahsîli esnâsında Yesârî Yusuf Efendi’den yeni baştan aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hüsn-i hattın mütenevvi’ aklâmında mâhir hattâtînden olduğu menkûl ise de, yazısına tesâdüf edilememiştir. Ancak Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’ye Arapça ve Farsça öğrettiği gibi, aklâm-ı sitte ve ta’likden de icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 38; SDOU, III, s. 370.

 

İsmail Orman, 2 şubat 2018