Topcuzâde Mehmed Ârif Efendi

Mukayyidlerden Topcuzâde İsma’il Hakkî Efendi’nin oğlu olarak, H. 1287/M. 1870-1871 senesinde Konya’da dünyaya gelmiş olan Topcuzâde Mehmed Ârif Efendi, Hacı Habib Mahâllesi’ndeki Taş Mekteb’e devam ederek, Hâfız Mehmed Efendi’den hıfz-ı Kur‘ân-ı Kerîm’i tekmîl eyledikten sonra Özdemirli Medresesi’ne girerek, müderris ve hattat Bağaralızâde İsma’il Hakkî Efendi’den dînî ilimlerin yanısıra Arapça ve Farsça öğrendi. Yine ondan sülüs, nesih ve ta’lik meşkederek icâzet aldı.

Daha sonra İstanbul’a giderek dönemin önde gelen âlimlerinden istifâde ile tahsîlini tamamladıktan sonra muhtelif me’muriyetlerde istihdâm edilen Topcuzâde Mehmed Ârif Efendi, ayrıca ilâve olarak bazı mekteblerin hüsn-i hat mu’allimliğini de uhdesine almıştı. Ancak Cumhuriyetin ilânı üzerine teka’üde sevkedilince memleketine dönmek zorunda kaldı. Son zamanlarında Şerâfeddîn Cami’ine vâ’iz olup birkaç sene hizmetten sonra 1 Şubat 1942 tarihinde, yetmişiki yaşında olduğu hâlde sekte-i kalbden vefat etti. Musalla Mezarlığı’nda medfûndur.

Sülüs ve nesihde mâhir olduğu bilinen Topcuzâde Mehmed Ârif Efendi’nin, Konya’daki Alâ’eddîn Cami’nin yenilenen hutûtunu kaleme almış olduğu bilinmektedir. Beyânü’l-hak Mecmu’ası’nda yayınlanan eş’arı, edebiyâta da mâ’il olduğunun delîlidir.

 

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, ss. 24-25.

 

 

İsmail Orman, 3 mart 2018