Tevfîk Efendi

Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi hattatlarından Bursalı Mehmed Râşid Efendi’nin oğlu olan Tevfîk Efendi Bursa’da doğmuştur. İbtidâ’î tahsîlini orada ikmâl eyledikten sonra, H. 1311/M. 1894 senesinde babası ile birlikte İstanbul’a nakl-i mekân eylemiş ve me’mûr olarak Posta ve Telgraf Nezâreti’ne girmiştir.

Senelerce muhtelif dâ’irelerde görev yaptıktan sonra 1928 senesinde vefât etmiş ve Bostancı Kabristânı’na defnedilmiş olan Tevfîk Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almışsa da, hattatlıkla fazlaca meşgul olmamıştır. Nitekim Bursa’da, Çekirge semtindeki Hüdâvendigâr Cami’nde bulunan “Yâ Hazret-i Bilâl-i Habeşî” levhâsı da vasat hattatlardan olduğunu göstermektedir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 20 mart 2017