Teberdâr Hüseyin Vehbî Efendi

Teberdâr Hüseyin Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmiş, bu esnâda saray agavâtından Ezânî Mehmed Ağa’dan aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra Teberdârân-ı Hassâ’ya dâhil olduğu ve bu mânsıbdan teka’üde sevkedildiği anlaşılmaktadır. Bir hayli âsâr-ı nefîse istinsâhına muvaffâk olmasına nazarân, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğunu söyleyebiliriz.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde celî sülüsle muhârrer H. 1261/M. 1845 tarihli levhâsı, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde H. 1259/M. 1843, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1250/M. 1834-1835(M. 41) ve Sultân Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’nde de H. 1260/M. 1844 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri(Env. no: 80) bulunan Teberdâr Hüseyin Vehbî Efendi’nin, H. 1260/M. 1844’de nesihle istihsâh ettiği Hizbü’l-azâm’ı ise Bâyezid Devlet Kütüphânesi’ndedir. H. 1257/M. 1841’de yine nesihle istinsâh eylediği Üstüvânî Mehmed Efendi’nin el-Mesâ’il adlı eseri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütübhânesi’ndedir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 2 şubat 2018