Tatarcıkzâde Ahmed Reşîd Efendi

Abdullah Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Tatarcıkzâde Ahmed Reşîd Efendi, tahsîlini ikmâl eyledikten sonra müderris olmuş, târik-i tedrîsdeki müddetini doldurduktan sonra devriyye mevâlîsinden olarak H. 1216/M. 1801-1802’de Kudüs ve H. 1222/M. 1807’de de Mısır Mollası olup H. 1228/M. 1813 senesinde Mekke Pâyesi’ni ittihâz eylemiştir.

H. 1231 senesi Rebi’ü’l-evvel’inde(Ocak-1812) Anadolu Pâyesi’ni elde edip Rebi’ü’l-âhir-1237/Ocak-1822’de bil-fiil Anadolu Kazaskeri olduğu gibi, H. 1241/M. 1825-1826 senesinde Rumeli Pâyesi’ne nâ’il olan Tatarcıkzâde Ahmed Reşîd Efendi, Şevvâl-1242/Mayıs-1827’de nakîbü’l-eşrâf, H. 1244/M. 1828-1829’da diğer görevi de uhdesinde kalmak kaydıyla Rumeli Kazaskeri nasbedilmiştir. H. 1246/M. 1830-1831 senesinde nakîblikden azledilmişse de, Rumeli Kazaskeri iken H. 26 Şa’bân 1250/M. 28 Aralık 1834 tarihinde vefât etmiştir. Eğrikapı civârında medfûndur.

Vaktinin mu’teber âlimlerinden olub eş’arı dahi mevcûd olan Tatarcıkzâde Ahmed Reşîd Efendi’nin H. 1247/M. 1831-1832’de nesihle yazdığı Esrâr-ı Salât adlı te’lîf eseri Atatürk Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. H. 1244/M. 1828-1829 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Risâle-i Ta’lîm-i Te’allüm ve Menâfi’ü’n-nâs adlı eserleri ise Süleymaniye Kütübhânesi’ndedir. Eserlerinden, hüsn-i hattın esrârına vâkıf hattâtînden olduğuna delâlet etmekte ise de, hocalarının kimliği mazbût değildir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 392; AKOEY, II, s. 28.

 

 

İsmail Orman, 13 şubat 2018