Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi

Merkez Efendi Cami mü’ezzini Leylek Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa Râkım Efendi, sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra, oradaki İmrahor Cami’nin imâmı Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek halîfelerinden olmuştur. Hatta fevkalade kabiliyeti sâyesinde hocasının takdîrini kazanmakla kalmamış, son zamanlarında derslerinde ona yardımcı dahi olmuştu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Aşıkpaşa’daki Taş Mekteb’e hüsn-i hat mu’allimi olduğundan, “Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi” ismiyle şöhret kazanmıştır. Haftada bir gün de Molla Gürânî’deki Kazasker Ömer Efendi Medresesi’nde yazı dersleri verirdi. Bu hâl üzere iken H. 7 Şa’bân 1181/M. 29 Aralık 1767 tarihinde vefât ederek, Merkez Efendi Mezarlığı’nda medfûn bulunan pederinin yanına defnedilmiştir.

Asrının mümtâz hoş-nüvislerinden biri olan Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi’nin yüz kadar Kur‘ân-ı Kerîm tahrîrine muvaffâk olduğu menkûl olup Muhârrem-1154/M. Nisan/Mayıs-1741’de tamamladığı nüshası özel koleksiyondadır. H. 1169/M. 1756 tarihli En‘âm-ı Şerîf’i de Sakıp Sabancı Müzesi’nde(189) bulunmaktadır.

Hüsn-i hattaki şöhretine binâ’en bir hayli hattat yetiştirmiş olan Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi’nin Antalyalı Seyyid Ahmed Efendi, Hamzazâde İbrahim Efendi, Kalaycızâde Hasan Efendi, Kulakcızâde Alî Efendi, Mehmed bin Ahmed, Mürekkebcizâde Alî Efendi, Mürekkebcizâde Hasan Serverî Efendi, Sâlih bin Mehmed Şehri ve Seyyid Mehmed bin İbrahim adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi’nin Tüm eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 54; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 524; Hat ü Hattâtân, s. 154; Kebecizâde; Meşhur Hattatlar, s. 135; Türk Hattatları, s. 169; Hat Sanatı Tarihi, s. 75.

 

 

İsmail Orman, 26 aralık 2017