Tahtacızâde Mustafa Fehîm Efendi

Erzurum’da kereste ticâreti ile meşgûl olan Şerîf Efendi’nin oğlu olduğundan “Tahtacızâde Mustafa Fehîm Efendi” ismiyle meşhurdur. Husûsî sûrette Arapça ve Farsça öğrenmiş, aklâm-ı sitte ve ta’lik dersleri almış, Erzurum ders-i âmlarından Sâlih Efendi’den de tahsîl-i ilim eylemiştir. Hatta Gül Ahmed Çarşısı’daki Sâlihiyye Cami yanında kurduğu medresede hocasına yamak dahi olmuştur.

Hocasının vefâtından sonra, vakfiyyesi mûcîbince mezkûr medresede derse çıkmağa başlayan Tahtacızâde Mustafa Fehîm Efendi, bir müddet sonra Gümrük Cami’nin Ramazân va’izliğini de uhdesine almıştır. Tedrîs-i ilim ve kitâbetle meşgul iken H. 1308/M. 1891 senesinde vefât etmiş ve Erzurum’daki aile kabristânına defnedilmiştir.

Halîm ve mütevâzı’ tabi’âtlı bir zât olup müddet-i ömründe kimseyi rencîde etmemiş olduğu mervîdir. Ayrıca kıra’ât-ı seb’a üzere Kur‘ân-ı Kerîm tilâvetinde mâhir ve güzel sesi ile müştehir olan Tahtacızâde Mustafa Fehîm Efendi’nin, 22 yaşında iken Erzurum’da zuhûr eden kolera salgını esnâsında “eğer bu âfetden kurtulursam, kırk yıl sabah namâzını ve Ramazân’da terâvihi hatim ile kıldırayım.” yolundaki ahdini îfâ etmiş olduğu da meşhurdur.

Mehmed Nusret Efendi, Târihçe-i Erzurum adlı eserinde Tahtacızâde Mustafa Fehîm Efendi’nin evsâf-ı hâlini şu şekilde beyân etmiştir: “İlimde yed-i tûlâ sâhibi olduğu gibi hatt-ı nesih ve ta’likde de asrının Hâfız Osman’ı ve Yesârî’si idi. Birçok mushâf-ı şerîf yazmışdır. Celî hatla yazdığı elvâh-ı mübâreke memleketin ekserî hânelerinde berây-ı teberrük duvarlara ta’lik olunurdu… Kayınbirâderi Âsım Efendi de meşâhir-i hattâtînden idi.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 647.

 

İsmail orman, 28 şubat 2018