Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi

Edirne’de doğmuş olan Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi, memleketinde “Terlikçizâde” künyesiyle ma’rûftur. Hüsn-i hattı Nakşî Dede’den meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra Gâzî Mihâl Mektebi’ne hüsn-i hat mu’allimi olmuş ve Edirne’de bir hayli hattat yetiştirdikten sonra, H. 1259/M. 1843 senesinde orada vefât etmiştir.

Bir rivâyete göre her gün 120’den fazla talebeye meşk veren Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi’nin Hâfız Hüseyin Hâmid Efendi, Şeyh Hasan Rızâyî Efendi, Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi, Mustafa İzzetî Efendi, Mustafa Medhî Efendi ve Seyyid Hasan Vasfî Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir. Buna mukabil yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Edirne Hattatları, s. 625; Edirneli Hattatlar, s. 316.

 

 

İsmail Orman, 16 kasım 2017