Süleyman Fehîm Efendi

Hasan Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Süleyman Fehîm Efendi, ibtidâ’î tahsîlini tamamladıktan sonra hüsn-i hatta heves ederek Berberzâde Mehmed Sa’id Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almıştır. Bu esnâda babasının vefâtı ile a’ilesinin mâ’işet darlığına düşmesi üzerine, bir akrabasının tavsiyesi ile Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmıştır. Burada devam ettiği eğitimi esnâsında da Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den hayli müddet istifâde ederek hüsn-i hatta kemâl mertebesine erişmiştir.

Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet sarayda imâmet hizmetlerinde bulunan Süleyman Fehîm Efendi, bilahâre müderris olarak saraydan çerâğ edilmiştir. Hayli zaman İstanbul medreselerinde tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra ilmiye sınıfına nakledilmiş, taşra vazîfelerinde ömrünü tükettikten sonra H. 1199/M. 1784-1785 senesinde Kudüs Kadısı iken vefât etmiştir. Hocasının oğlu Mehmed Reşîd Efendi’ye ilk yazı derslerini o vermiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 21 temmuz 2017

Reklamlar