Silâhşör İbrahim Nâmık Efendi

Dârü’s-sa’ade Ağası silâhşörânından olan Silâhşör İbrahim Nâmık Efendi’nin hayatına dâ’ir fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Hüseyin Hablî’nin tilmizlerinden, Kalenderhâne Cami hatîbi Derviş Alî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Aynı zamanda vaktinin meşhur kemânkeşlerinden olup H. 1215/M. 1800-1801’de 933 geze ok atarak nâmına menzil taşı diktirmiştir.

Bi’l-hassa celî sülüs üzerine yoğunlaşarak, nice âsâr-ı letâ’ife ketebe düşmüş olan Silâhşör İbrahim Nâmık Efendi’nin H. 1225/M. 1810 senesinde celî sülüs ile yazdığı “yâ gâliben gayrı mağlûb” levhası görülmüştür. Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’de de H. 1215/M. 1800-1801 tarihli levhası vardır.

 

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018