Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi

Kastamonulu İbrahim Edhem Ağa’nın oğlu olarak H. 1272/M. 1855-1856 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi, Şehzâdebaşı Mekteb-i Rüşdiyyesi’nde ikmâl eylediği tahsîlinin ardından, H. 1285/M. 1867-1868 senesinde mülâzımeten Mahfel-i Şer‘iyye Kalemi Kitâbeti’ne dâhil olmuş ve H. 1292/M. 1875 senesinde de İstanbul Mahkemesi’nin baş-katibliğine ta’yin edilmiştir.

Bu esnâda Bâyezid Cami ders-i âmlarından Bolulu Abdülhalîm Efendi’nin dersine devam eden Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi, H. 1305/M. 1886 senesinde ondan icâzet almış ve H. 1313/M. 1895-1896 senesinde Sivas Mollası olarak ilmiyye sınıfına nakledilmişse de, ertesi yıl bu kere vekayi’ kâtibi olarak yeniden İstanbul Mahkemesi’nde görevlendirilmişse de, H. 1320/M. 1902’de bu görevden azledilince bir müddet ma’zûl kalmıştır.

H. 1325/M. 1907’de İstanbul Kadılığı Mümeyyizliği’ne, H. 1329/M. 1911-1912 yılında da Üsküdar Kadı Müşâvirliği’ne ta’yin edilen Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi uzun müddet burada müstahdem kalıp azilden sonra bir müddet Adalar Tahrîr Niyâbeti’nde bulunmuş, ancak sağlık sorunları nedeniyle 1917 yılının başlarında teka‘üde sevkedildikten bir süre sonra vefât etmiştir. H. 1321/M. 1901 senesinde ilmiyyeden Mahrec Pâyesi’ni elde etmiş olup üçüncü rütbeden Mecîdî ve üçüncü rütbeden Osmânî nişânlarına mâlik idi.

Hüsn-i hatta rüşdî tahsîli esnâsında Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’den sülüs ve nesih dersleri alarak başlamış olan Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi H. 1286-M. 1868-1869 senesinde icâzetini aldıktan sonra yazı ile alakasını kesmemiştir. İcâzet için yazdığı sülüs ve nesih hilye-i sa‘adeti ile aynı tarihli nesih levhâsı görülmüş olup hocası Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi gibi hatt-ı nesihte mâhir bir hattat olmakla beraber, onun ayarında bir kudret ibrâz edememiş olduğuna işaret etmektedir.

 

Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

SDOU, III, s. 377; Portakal Sanat ve Kültür Evi, 4 Aralık 2011, s. 162.

 

 

İsmail Orman, 31 ocak 2017