Seyyid Mehmed Zihnî Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Şefîk Bey’in mümtâz şâkirdlerinden olan Seyyid Mehmed Zihnî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye, ne yazıkki ulaşılamamıştır. H. 1301/M. 1884-1885 senesinde ber-hayat olan hattatın, mekteblerde hüsn-i hat ta’limiyle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Tesbit edilebilen yegâne öğrencisi ise Bursalı Hüseyin Hüsnî Efendi’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 8 eylül 2017