Seyyid Mehmed Sa’id Efendi

Seyyid Abdullah Efendi’nin oğlu olarak Vaniköy’de dünyaya gelmiş olan Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, annesi cîhetinden Vânî Mehmed Efendi’nin neslindendir. Babasının himâyesinde iyi bir tahsîl gördüğü gibi, Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den de aklâm-ı sitte dersleri almıştır.

Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra bâ-imtihân müderris olan Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, bu hâl üzere iken birkaç sene sonra füc‘eten vefât etmiştir. Eğrikapı’daki aile makberesinde medfûn olduğu bilinmekteyse de, nâmına taş dikilmemiş olduğundan tarihi ma’lûm değildir.

Hâfız Osman tarzı aklâm-ı sittenin kudretli hattatlarından olmağa namzet olarak görülen Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, her hâlde genç yaşta vefât etmiş olması hasebiyle ibkay-ı âsâra muvaffâk olamamıştır. Birâderi Seyyid Alî bin Abdullah tilmizlerindendir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 687-688.

 

 

İsmail Orman, 26 nisan 2018