Seyyid Mehmed Reşîd Efendi

Musâhib Alî Ağazâde” künyesiyle ma’rûf olan Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, Galata Mahkemesi hâkimi olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1231/M. 1816 târihli ve târihsiz iki hilye-i sa‘adetini İbnülemin görmüşse de, hocası hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. Neşretmiş olduğumuz eserinin ketebesinde Mehmed Tâhir Efendi’nin şâkirdânından olduğunu beyân eylemektedir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 19 mart 2017