Seyyid Mehmed Mecdî Efendi

Şevkî Efendi’nin tilmizlerinden olan Seyyid Mehmed Mecdî Efendi’nin hâl tercemesi hakkında Mevlevî Târikatı’na mensub olduğu dışında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Muhtemelen Galata Mevlevîhânesi’nde hücre-nişîn olan dervişândan olup geçimini müstensihlikten çıkarmakta idi. Nitekim H. 1274/M. 1858’de nesihle istinsâh ettiği risâle mecmu’ası Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphânesi’nde(465), H. 1279/M. 1862-1863’te yine nesihle istinsâh ettiği Evrâd-ı Seniyye ise Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

Öte yandan bendegânından olduğu Galata Mevlevîhânesi’nden Dîvân Edebiyâtı Müzesi’ne intikal ettiği anlaşılan H. 1284/M. 1867-1868 ve H. 1288/M. 1871-1872 tarihli, celî ta’likle yazdığı “ya Hazret-i Mevlânâ” levhâları bulunan Seyyid Mehmed Mecdî Efendi’nin bu kalemde de mâhir olduğuna anlaşılmaktaysa da, hocası hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 

 

 

İsmail Orman, 7 eylül 2017