Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi

Seyyid Mehmed Şemseddînü’l-buhârî sülâlesine mensûb Osmân Ağa’nın oğlu olarak Kastamonu’nun Seyyidîler Köyü’nde doğmuş olan Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin çocukluk ve gençlik dönemi hakkında herhangi bir ma’lûmât bulunmamaktadır. İstanbul’a nakl-i mekân eyledikten sonra Râgıb Paşa Kütüphânesi’nin hâfız-ı kütûb-i evveli Mahmud Râcî Efendi’den ve daha sonra Alî Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih öğrenmiş, hocasının himmetiyle mezkûr kütüphâneye hâfız-ı kütûb-i sânî olmuş idi.

Uzun süre görev yaptığı Râgıb Paşa Kütüphânesi’nde kitap istinsâhı ve talebeye ta’lim vermekle meşgûl olmuş, ulûm-ı mütenevvi’a tahsîlini ikmâl eyledikten sonra da Hekimoğlu Alî Paşa Cami’nin hitâbet ile Tophâne’deki Nusretiye Cami’nin kürsü şeyhliğini der-uhde edip senelerce hüsn-i hizmette bulunmuş idi. Hocasının vefâtı üzerine Râgıb Paşa Kütübhânesi’nin hâfız-ı kütûb-ı evvelliğine terfi etmiş olan Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi, H. 1 Rebi’ü’l-evvel-1291/M. 18 Nisan 1874 tarihinde, Haseki’de Yavuz Mehmed Ağa Mescidi’nin karşısındaki evinde vefât etmiş ve Merkez Efendi Kabristânı’na defnedilmiştir. Kabrinin kitâbesi şöyledir:

Hüve’l-hâllakü’l-bâkî

Kıdve-i hattâtîn ve meşâyih-i cevâmi’-i selâtîn ve sülâle-i tâhire-i Mehmed Şemsü’d-dînü’l-buhârî aleyh-i rahmeti’l-bârîden, Câmi’-i Nusret şeyhi olub hilye-i kemâlât-ı zâhire ve bâtıne ile mevsûf olan mazınne-i kirâmdan hoca el-hac Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin rûhiyçün Fâtihâ. Sene 1291. Fî gurre-i Rebi’ü’l-evvel. Ketebehu Şevkî

En önemli şâkirdi olan, hemşîresinin oğlu Şevkî Efendi tarafından gâyet güzel bir sülüsle kaleme alınmış kitâbeden de anlaşıldığı ve Habîb Efendi’nin beyân ettiği üzere “ahlâk-ı hasene ve evsâf-ı hamîde sahibi, lûtf-i muhâvere ve hüsn-i mu’amelesi meşhur” bir zât olan Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’yi İbnülemin uzun boylu, kuruca yüzlü ve beyaz sakallı olarak betimlemiştir.

Yeğeni Şevkî Efendi’nin hâricinde İsmâ‘il Sûdî Efendi, Hüseyin Hüsnî Efendi, Mahmud Vasfî Efendi, Seyyid Osman Nûrî Efendi, Mehmed Râgıb Hıfzî Efendi ve Seyyid Mustafa Hulûsî Efendi adlı öğrencileri tahkîk edilmiş olan Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi, daha ziyâde hatt-ı nesihle kütûb-i nefîse istinsâhı ile du’a levhâları ve meşklerde ibrâz-ı mahâret göstermiştir. Neşredilen âsârının hâricinde Süleymâniye Kütüphânesi’nde bulunan H. 1256/M. 1840 tarihli nesihle muhârrer “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahi’l-azim” levhâsı(Db. no: 60), hüsn-i hattaki kudretine delîldir. Ayrıca sülüsle muhârrer küçük kıt‘a levhâlar vücûda getirmişse de, nesihteki kudretinin bir hayli uzağındadır.

 

Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân, s. 171; Son Hattatlar, s. 88; Türk Hattatları, s. 215; Meşhur Adamlar, s. 132.

 

İsmail Orman, 19 haziran 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s