Seyyid Mehmed Hilmî Ağa

Hasekî agavâtından olan Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’nın terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız mahdûddur. Aslen Merzifonlu olup İstanbul’a hicretle eğitimine orada devam etmiş, hüsn-i hatta da bu esnâda Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi gibi bir üstâd-ı mâhirin taht-ı tedrîsinde başlayarak, kısa zamanda icâzet almağa muvaffak olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra Hasekî Ocağı’na duhûl eylemiş olan Seyyid Mehmed Hilmî Ağa, burada muhtelif kitâbet hizmetlerinde bulunmakla agavât zümresine yükselmişse de, sonraki ahvâli ve ne zaman, nerede vefât ettiğine dâ’ir kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Nitekim, akrânlarını tanıtmış olan Tuhfe-i Hattâtîn’de de mukayyed değildir.

Neşretmiş olduğumuz hutût-ı mütenevvi‘â levhasından, muhtelif aklâmda mâhir bir hattat olduğu anlaşılan Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’nın, buna istinâden, özellikle ocak mensublarından olmak üzere bir hayli tilmiz yetiştirmiştir. İsmâ‘il Bağdâdî bunların en meşhuru olup tesbit edilebilen diğer öğrencileri Hacı Mustafa Efendi, Yazıcızâde Seyyid Mustafa Efendi, Seyyid Abdurrahmân Efendi, Derviş Kasım Efendi, Seyyid Mehmed Efendi, Seyyid Mehmed Lûtfî Efendi ve Hâlime Hanım’dır.

 

Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’nın Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

İsmail Orman, 18 aralık 2016