Seyyid Mehmed bin Osman

Yeniçeri Kalemi hulefâsından Seyyid Osman Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Seyyid Mehmed bin Osman, küçük yaşta hüsn-i hatta heves ile Merzifonî Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’dan sülüs ve nesih meşketmeye başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra babası gibi Yeniçeri Kalemi’ne dâhil olup nice zaman hizmetten sonra yazıcı ve ardından zâbit olmuştur.

Hüsn-i hizmetiyle şöhret kazanınca H. 1228/M. 1813 senesinde Yeniçeri Ağalığı ihsân edilen Seyyid Mehmed bin Osman, bu görevle müstâhdem iken, H. 1230 senesi Rebi’ü’l-evvel ayında(M. Şubat-1815) birkaç çorbacıyı azledince ocaklıların galeyânına sebeb olmuş, gâ’ilenin büyümesi üzerine irâde-i seniyye ile katledilmiştir. Süleymaniyye Cami hazîresine defnedilmiştir.

Hayırseverliği ile meşhur bir zât, resmî kitâbette mâhir bir kâtib idiği menkûl olan Seyyid Mehmed bin Osman’ın H. 1223/M. 1808 senesinde nesihle istinsâh eylediği Şifâ-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütübhâne’de(4840) bulunmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 428.

 

 

İsmail Orman, 8 haziran 2018