Seyyid Mehmed bin İbrahim

Edirne’deki Taşlık Cami’nin hatibi Hâfız Seyyid İbrahim Efendi’nin oğlu olan Seyyid Mehmed bin İbrahim, H. 1139/M. 1726 senesinde orada doğmuştur. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra hüsn-i hatta heves ile Yesârîzâde İsmâ’il Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almıştır. Yirmibeş yaşında iken H. 1164/M. 1751’de icâzetine nâ’il olduktan sonra kitabetle meşgûl olmağa başlamıştır.

Babasının vefâtından sonra, peder-mânend usûlüyle mezkûr cami’nin imametine ta’yin edilen Seyyid Mehmed bin İbrahim’in ne zaman vefât ettiği tesbit edilememiştir. Ancak Karatay Medresesi’ndeki Yusuf Ağa Kütübhânesi’nde bulunan H. 1210/M. 1795-1796 tarihli meşk mecmu’ası, bu senelerde hayatta olduğunu göstermektedir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 498.

 

 

İsmail Orman, 7 haziran 2018