Seyyid Mehmed Azîz Efendi

Kahvecibaşı Nurullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Seyyid Mehmed Azîz Efendi, medrese tahsîlini tekmîl eyledikten sonra müderris olup hayli müddet derse çıkmıştır. Müddetini doldurduktan sonra ilmiyye kadrosuna geçerek, Haleb Kadılığı’nda bulunmuş, H. 1265/M. 1849 senesinde Eyüb Mollası olup bu hâl üzere iken H. 1272/M. 1855-1856 senesinde vefât etmiştir.

Kibâr-ı müderrisînden ve ehl-i irfândan bir zât olduğu nakledilen Seyyid Mehmed Azîz Efendi, eğitimi esnâsında ta’lik dersleri almış, daha sonra Alî Vasfî Efendi’den de sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ta’un Du’ası’nı hâvî H. 1252/M. 1836 ve H. 1268/M. 1851-1852 tarihli tarihli celî sülüs levhâları görülmüş olup kalburüstü hattatlardan olduğuna delîldir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 469.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018