Seyyid Mehmed Alî Vasfî Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn müstahdemlerinden olan Seyyid Mehmed Alî Vasfî Efendi, Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’nin şâkirdânındandır. H. 1291/M. 1874 senesinde yazmış olduğu sülüs ve nesih kıt‘a ile icâzet almıştır. İcâzet kıt‘asında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin de tasdiki bulunmaktadır.

Bundan sonraki ahvâli hakkında herhangi bir ma’lûmât bulunmayan Seyyid Mehmed Alî Vasfî Efendi’nin neşretmiş olduğumuz aynı tarihli nesih levhâsı, hüsn-i hatta orta karar hattatlardan olduğuna işaret etemktedir. 

 

 

 

İsmail Orman, 24 ocak 2017