Seyyid İsma’il Sa’id Efendi

Hattâtînden Kanlıcalı Hâce Mahmud Efendi’nin hafîdi ve Silivrikapı’daki Mi’mâr Acem Tekkesi şeyhi Seyyid Ahmed Vahdî Efendi’nin oğlu olarak mezkûr tekkede dünyaya gelen Seyyid İsma’il Sa’id Efendi, babasından tekmîl-i sülûk ile hilâfet almış, ayrıca Tarîkat-ı Sünbüliyye’de Şeyh Nûreddîn Efendi’den de el almıştır. Sülüs ve nesihi de Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşkederek, H. 1144/M. 1730-1731 senesinde icâzetiyle şeref-yâb olmuştur.

Babasının müridlerinden olan Seyyid Hasan Paşa’nın Vezneciler’de binâ ettirdiği mektebde hayli müddet hüsn-i hat mu’allimliği yapmış olan Seyyid İsmâ’il Sa’id Efendi, babasının vefâtından sonra birâderi Seyyid Mehmed Emîn Efendi ile müştereken Mi’mâr Acem Tekkesi’nin postuna geçmiş ve irşâd ile meşgul iken H. 23 Zi’l-hicce 1193/M. 1 Ocak 1780 tarihinde vefât etmiştir. Mezkûr tekkenin hazîresinde medfûndur.

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den icâzet aldığı kıt‘ası özel koleksiyonda bulunan Seyyid İsmâ’il Sa’id Efendi’nin Ördek Kasab Cami’nin girişindeki besmele ile Seyyid Hasan Paşa Manzûmesi’nin altındaki çeşme ve Kapudân İbrahim Paşa Cami hazîresinin pencerelerinin üzerindeki celî kitâbeleri yazmış olduğu bilinmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 64; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 117-118; Türk Hattatları, s. 175; Meşhur Hattatlar, s. 135; Nişantaşı Müzayede, 20 Aralık 2012, s. 120.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018