Seyyid İbrahim Sarîm Sâlim Efendi

Nüzzâr-ı mâliyyeden ve meşâhir-i hattâtînden Hüseyin Hüsnî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Seyyid İbrahim Sarîm Sâlim Efendi, babası sâyesinde fevkalade bir eğitim aldığı gibi, nezârete ta’yin edildiği H. 1265/M. 1849 senesinde hulefâ olarak Mâliyye Nezâreti’nin Mektûbî Kalemi’ne alınmıştır. Buradaki mesâ’îsi esnâsında, kalemin usûlü mûcîbince “Sâlim” mahlâsı verilmiştir. Mâliyye Nezâreti’nin muhtelif devâ’irinde yirmi seneye yakın hizmet ettikten sonra, H. 1285/M. 1868-1869 senesinde vefât etmiştir. Kadıköy’de, Ayrılıkçeşmesi civârında medfûndur.

İlk yazı derslerini Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan babasından aldıktan sonra, tekemmül için babasının meşk arkadaşı olan Abdurrahmân Hilmî Efendi’ye devam eden Seyyid İbrahim Sarim Sâlim Efendi H. 1259/M. 1843 senesinde icâzet almıştır. İcâzet almak üzere yazdığı kıt‘aya Emîne Safvet Hanım ile Seyyid Mehmed Şükrî Efendi de tasdîk kuyûdâtı düşmüştür.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018