Seyyid İbrahim Hulûsî Efendi

Edirneli olan Seyyid İbrahim Hulûsî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, sıbyân mektebini bitirdikten sonra da medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiştir. Bu esnâda Afîf dâmâdı Seyyid Osman Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri meşkederek icâzet almıştır.

Hüsn-i hatta ibrâz eylediği kudret ve hocasının da kefâletiyle Şeyh Vefâ Mektebi’ne hüsn-i hat mu’allimi olan Seyyid İbrahim Hulûsî Efendi’nin bu hâl üzere iken vefât etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Neşretmiş olduğumuz H. 1223/M. 1808 tarihli sülüs ve nesih kıt‘ası, kalburüstü hattatlardan olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Edirne Hatt San‘atı, s. 169; Nişantaşı Müzayede, 17 Ekim 2012, s. 167; Asar-ı Atika Müzayede, 22 Aralık 2012, s. 67.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018