Seyyid İbrahim Edhem Efendi

İstanbullu olan Seyyid İbrahim Edhem Efendi, Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’nin şâkirdânındandır. Üsküdâr cîhetinde bir mahâlle mescidinin imâmı iken, ilâveten Ayazma Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimliği de uhdesine verilmiştir. Hayli müddet orada görev yaptıktan sonra Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin yaptırmış olduğu Adliyye Cami’nin imâmetine naklolunmuştur.

Bu hâl üzere iken Hac vazîfesini îfâya niyet eyleyen Seyyid İbrahim Edhem Efendi, avdetinden bir müddet sonra H. 2 Zi’l-ka’de 1285/M. 14 Şubat 1869 tarihinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

H. 1259/M. 1843 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüş olan Seyyid İbrahim Edhem Efendi’nin Emîrzâde Seyyid Mehmed Vehbî Efendi ve Yusuf Rızâ Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Merakid-i Mu’tebere, ss. 43-44.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018