Seyyid İbrahim bin Mûsâ

Seyyid Mûsâ bin Alî’nin oğlu olarak Köstendil civârında Edirne Palangası’nda dünyaya gelmiş olan Seyyid İbrahim bin Mûsâ, tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Bu esnada hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Kandilli’deki Sultan Cami’nin imâmetine ta’yin edilmiştir.

İmamet ve kitabete üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni mazbût bulunmayan Seyyid İbrahim bin Mûsâ’nın Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan H. 1159/M. 1746 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden(174) başka, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde de H. 1168/M. 1754-1755’de nesihle istinsâh ettiği Buhârî-i Şerîf’i vardır. Vasat hattatlardan olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 45; Türk Hattatları, s. 180;  TSAYK, II, s. 35.

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018