Seyyid İbrahim Afîf Efendi

Ser-tavukcuyân-ı Hazret-i Şehriyârî Hacı Seyyid Abdullah Ağa’nın oğlu olarak H. 1212/M. 1797-1798 senesinde İstanbul’da doğan Seyyid İbrahim Afîf Efendi, küçük yaşta iken hüsn-i hatta himmet ile Laz Ömer Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamış, kısa zamanda terâkkî göstererek icâzete nâ’il olduğu gibi, sergilediği kudret ile akrânına fâ’ik bir hattat olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde henüz onaltı yaşında iken yazdığı H. 1228/M. 1813 tarihli mushâf-ı şerîfi(A.6587) bulunan Seyyid İbrahim Afîf Efendi, “bir acâ’ib derde düşüb” H. 29 Şa’bân 1231/M. 23 Ağustos 1816 tarihinde, henüz ondokuz yaşında olduğu hâlde vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesi hocası Laz Ömer Vasfî Efendi’nin dest-i hattıdır.

 

 

Kaynakça

İÜKAYK, s. 72.

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018