Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi

İbrahim Şükrî Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi’nin hayatı hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. H. 1289/M. 1872 tarihli mushâf-ı şerîfi Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan hattatın, H. 15 Rebi’ü’l-evvel 1271/M. 6 Aralık 1854 tarihinde rık‘a ile istinsâh etmiş olduğu Burusevî Hüsâmeddin Efendi’nin Acâ’ibü’l-mahlûkat adlı eseri görülmüştür.

Tilmizlerinden Hüseyin Şehâbeddîn Efendi’ye H. 1291/M. 1874 senesinde vermiş olduğu icâzetten, bu tarihte ber-hayat olduğu anlaşılan Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi’nin ne zaman vefât ettiği ve nereye defnedildiği, nice emsâli gibi meçhûldür.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018