Seyyid Hüseyin Efendi

Elbasan’daki Murâdiyye Cami’nin imâmı Seyyid Mehmed Medenî Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Seyyid Hüseyin Efendi, ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra İstanbul’a giderek, Kâtib Mehmed Efendi’nin himâyesine girmiştir. Onun dâ’iresinde devam ettiği tahsîli esnâsında Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih meşkine gayret göstermişse de, hocasının vefâtı üzerine icâzetini tilmizlerinden Taşmektebli Mustafa Râkım Efendi’den almıştır.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra vüzerâ ve ricâle kitâbet hizmetleri ile iştigâl eden Seyyid Hüseyin Efendi, ömrünü taşrada tükettikten sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Öte yandan Tercümân Gazetesi Kütübhânesi’nde bulunan H. 1203/M. 1788-1789 senesinde nesihle istinsâh ettiği Muhyiddîn Efendi’nin Vefeyât-ı Fâtıma adlı eserinden anlaşıldığı üzere bu senelerde hayatta idi.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 177; TGKK, I, ss. 146-148.

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2018