Seyyid Hasan Sabrî Efendi

Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Hasan Sabrî Efendi, tahsîlini ikmâl eyledikten sonra hulefâlıkla Bâb-ı Ser-askerî Kitâbeti’nin dâhil olmuştur. Meşrûtiyet’in ilânından sonraki tensîkatta teka’üde sevkedilmiş olup bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tespit edilememiştir.

İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde H. 1310/M. 1892-1893 ve H. 1316/M. 1898-1899 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunan Seyyid Hasan Sabrî Efendi’nin, muhtemelen mûkîm bulunduğu Üsküdâr’daki İmrahor Mescidi’nde de H. 1325/M. 1907 tarihli celî sülüs levhası vardır.

 

 

Kaynakça

İÜKAYK, s. 88.

 

 

İsmail Orman, 18 mayıs 2018