Seyyid Alî Hamdî Efendi

Aslen Şumnulu olan Seyyid Alî Hamdî Efendi, gençlik eyyâmında eğitimini tamamlamak üzere gittiği İstanbul’da, İbrahim Rodosî şâkirdânından Mûsâ Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra Bağçekapısı’ndaki Sultân Abdülhamîd Hân-ı Evvel’in türbesinin türbedârlık hizmetini der-uhde eyledi.

Burada nice zaman görev yapan Seyyid Alî Hamdî Efendi, hüsn-i hatta, neşretmiş olduğumuz hilye-i sa’adetinden nümâyân olan mahâretinin şâyi olmasına binâ’en evâhir-i hâlinde saray-ı hümâyûn kâtibleri zümresine dâhil olmuştur. Son eserinin tarihinden, H. 1269/M. 1853 senesinde ber-hayat olduğu anlaşılmaktadır.

Eserlerini ekseriyetle “Seyyid Aliyyü’l-hamdî” künyesiyle imzalamış olan Seyyid Alî Hamdî Efendi’nin İstanbul’un muhtelif mezarlıklarında da, dest-i hattıyla muhârrer mezartaşlarına rastlanmaktadır. Ayrıca bir hayli mesâhif-i şerîfe ile resâ’il kaleme almış ve çok sayıda tilmiz yetiştirmiş olup Alî Rızâ Efendi, Seyyid Abdî Efendi ve Ahmed Sezâ’î Efendi bunlardan birkaçıdır.

 

Seyyid Alî Hamdî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakca

Kebecizâde; Şumnu Hattatları, s. 34.

 

 

İsmail Orman, 22 kasım 2016