Seyyid Alî bin Abdullah

Seyyid Abdullah Efendi’nin oğlu olarak Vaniköy’de dünyaya gelmiş olan Seyyid Alî bin Abdullah, annesi cîhetinden Vânî Mehmed Efendi’nin neslindendir. Fevkalade bir tahsîlin ardından birâderi Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’den sülüs ve nesih, Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi’den de ta’lik dersleri almıştır.

Medrese eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olan Seyyid Alî bin Abdullah, bi’l-âhare ilmiyye kadrosuna geçmiş Anadolu’da bazı mevâki’de kadı olarak görev aldıktan sonra Kudüs Mollası iken, H. 1207/M. 1792-1793 senesinde sağlık sorunları nedeniyle azledilmiştir. İstanbul’a döndükten bir müddet sonra vefât edip Eğrikapı’ya defnedildiği menkûl ise de, tam tarihi ma’lûm değildir.

Aklâm-ı sitte ve ta’likde zamanın mâhir hattatlarından olduğu nakledilen Seyyid Alî bin Abdullah’ın âsârına tesadüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 687-688; Sicill-i Osmânî, III, s. 550.

 

 

İsmail Orman, 26 nisan 2018