Seyyid Ahmed Vâhid Efendi

Sayda Eyâleti dâhilinde Bilâd-ı Başere’den olan Seyyid Ahmed Vâhid Efendi, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzete nâ’il olmuştur. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra herhangi bir mânsıb elde etmeğe muvaffâk olamayınca, H. 1247/1831-1832 senesinde Mısır’a giderek, Kavalalı Mehmed Alî Paşa’nın dîvân hizmetine girmiştir.

Sultan Abdülmecîd Hân’ın cülûsunu müte’akiben İstanbul’a dönen ve bâ-irâde-i seniyye Dîvân-ı Hümâyûn kâtibleri zümresine iltihâk eden Seyyid Ahmed Vâhid Efendi, sultân-ı mezbûrun saltanâtı zamanında vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Dîvân aklâmında mâhir küttâbın mümtâzından olduğu gibi, devrin meşâhir-i şu’arâsından idiği Tuhfe-i Nâ’ilî’de dahi mündericdir.

 

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Sicill-i Osmânî, IV, s. 606; Tuhfe-i Nâ’ilî, s. 4596.

 

 

İsmail Orman, 25 mart 2018