Seyyid Ahmed Rüşdî Efendi

Seyyid Abdullah Efendi’nin oğlu olarak Afyon Karahisarı’nda doğmuş olan Seyyid Ahmed Rüşdî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ederek, Mahmud Râcî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmeye başlamış, H. 1212/M. 1797 senesinde yazdığı kıt‘a ile Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır.

Me’zun olduktan sonra bir müddet mekteblerde hüsn-i hat mu’allimliği yapan Seyyid Ahmed Rüşdî Efendi, daha sonra bâ-imtihân müderris olarak memleketindeki Tevfîkiyye Medresesi’nde derse çıkmağa başlamıştır. Bir yandan da mesâhif-i şerîfe, Delâ’il ve sâ’ir âsârın istinsâhıyla meşgul olarak, bir hayli âsâr-ı nefise vücuda getirmiştir. Bir hayli uzun bir yaşam sürdükten sonra H. 1296/M. 1879 senesinden sonra vefât etmiştir.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1265/M. 1840-1841 ve H. 1268/M. 1851-1852 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri(EH. 143 ve K. 91), özel koleksiyonda da tarihsiz Mevlîd-i Şerîf’i, Gedik Ahmed Paşa Kütüphânesi’nde de H. 1253/M. 1837 tarihli Birgivî Mehmed Efendi’nin İzhârü’l-esrâr ve H. 1267/M. 1851 tarihli Mufaddâl’ın Kitâbü’l-isâgucî adlı eserleri(18193/13) bulunan Seyyid Ahmed Rüşdî Efendi’nin H. 1296/M. 1879 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ını da Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifi müşâhede etmiştir.

 

 

Kaynakça

Mir‘ât-ı Hattâtîn; Son Hattatlar; TSAYK, I, ss. 387, 391; TYTK, III, ss. 32, 408; Artam Antik AŞ, 8 Nisan 2012; s. 68; Nişantaşı Müzayede, 6 Mart 2013, s. 24.

 

İsmail Orman, 10 aralık 2017