Seyyid Ahmed Necîb Efendi

Debbâğzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Ahmed Necîb Efendi, medrese tahsîli esnâsında Laz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Medreseden me’zun olduktan sonra müderrisîn zümresine ilhâk olunup hayli müddet ilim tedrîsi ile meşgul olmuş, tarîk-i tedrîsdeki müddetini doldurunca da, devriyye mevâlisine naklolunmuştur.

Anadolu cihetinde muhtelif vezâ’if der-uhde eyledikten sonra H. 1259/M. 1843 yılının başlarında Eyüb Mollası olan Seyyid Ahmed Necîb Efendi, bu görevde iken, aynı yılın 2 Ramazân/26 Eylül günü vefât etmiştir. Üsküdar Selimiye’de medfûn bulunan babasının yanına defnedilmiştir.

H. 1227/M. 1812-1813 ve H. 1238/M. 1822 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri görülmüş olan Seyyid Ahmed Necîb Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda mushâf kitâbeti ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Yazısı, hocasının iznine lâyık bir hattat olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 545.

 

İsmail Orman, 9 aralık 2018