Seyyid Ahmed Kâmil Efendi

Matbâh Emîni Hasan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Ahmed Kâmil Efendi, babasının delâleti ile genç yaşında alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimi esnâsında Alî Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1232/M. 1817 senesinde, Laz Ömer Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden Mustafa Hilmî Efendi’nin de hazır bulunduğu cem‘iyyet huzurunda icâzet almıştır.

Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimini tamamladıktan sonra sarayda küçük bazı me’mûriyetlerde bulunan Seyyid Ahmed Kâmil Efendi, tüfenkçibaşı iken H. 15 Cemâziye’l-evvel 1247/M. 21 Kasım 1831 tarihinde vefât etmiştir. Üsküdar’da, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiş olup genç denilebilecek bir yaşta vefât ettiğinden başka âsârına tesâdüf edilmemiştir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 68; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 772; İstanbul Antik Sanat, 18 Mayıs 2008, s. 305.

 

İsmail Orman, 7 aralık 2017