Seyyid Ahmed bin Mûsâ

Hattâtînden Lârendeli Ferruhzâde Seyyid Mûsâ Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed bin Mûsâ, tahsîli esnâsında ağabeyi Seyyid Mehmed bin Mûsâ ile birlikte, babasının da hocası olan Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1120/M. 1708 tarihli sülüs ve nesih kıt‘asından değerli hattatlardan olduğu anlaşılmaktaysa da, hâl tercemesi hakkında başka bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018