Seyyid Abdülkadir Efendi

İhtisâb ağalarından Hasan Halîl Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sülüs ve nesihi birâderi Seyyid Sâlih Ağa ile beraber Berberzâde Mehmed Sa’id Efendi’den meşkederek icâzet aldıktan sonra, Bâb-ı Â’lî Kitâbeti’nin hulefâlarından olan Seyyid Abdülkadir Efendi, nice zaman hizmetten sonra, hâcegân rütbesi ile Kalyonlar Kâtibliği’ne ta’yin edilmiştir.

H. 1225/M. 1810 senesinde tezkîre-i sânî, ertesi sene çavuşbaşı ve H. 1234/M. 1819 senesinde de sadâret kethüdâsı olmuştur. Bu mesnedde iken artan sağlık sorunları nedeniyle aynı yılın sonlarında istifâ etmek zorunda kalan Seyyid Abdülkadir Efendi, az zaman sonra vefât etmişse de, medfeni ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 260; Sicill-i Osmânî, III, s. 349.

 

 

İsmail Orman, 23 nisan 2018