Şeyh Seyyid Hasan Efendi

Nahlbend Cami’nin hatîbi Seyyid Hasan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Şeyh Seyyid Hasan Efendi, hüsn-i hattı İstanbul’da bulunduğu eyyâmda Kevkeb Hâfız” Derviş Mehmed Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Babasının vefâtında, peder-mânend usûlüyle hitâbet hizmetini der-uhde eylemiştir. Kudretli eli ile zamanın ünlü hattatlarından biri olduğundan, ilâve olarak o civârdaki bir mektebin hüsn-i hat mu‘allimliği de kendisine tevcîh edilmiştir.

Küçük yaşta intisâb eylemiş olduğu Sa’dî Târikatı’ndan hilâfet almış olan Şeyh Seyyid Hasan Efendi’nin, âyinleri ise görevli olduğu mektebde icrâ ettiği menkûldür. Bu hâl üzere iken Sultân Mustafa Hân’ın cülûsunun ertesi günü, H. 17 Safer 1171/M. 31 Ekim 1757 tarihinde vefât etmiş ve Üsküdar’da defnedilmiştir. H. 1125/M. 1713 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüştür.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 163; Sicill-i Osmânî, II, s. 152; Meşhur Hattatlar, s. 133; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 233.

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2018