Şeyh Mehmed Âşir Efendi

Rumeli Hisârı Mescidi’nin imâmı ve oradaki Durmuş Tekkesi’nin şeyhi Mehmed Emîn Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Şeyh Mehmed Âşir Efendi, vaktinin önde gelen ulemâsından fevkalade bir tahsîl görmüş, babasından Târikat-ı Sa’diyye’den tekmîl-i sülûk ile hilâfet almıştır. Ayrıca husûsî sûrette Mesnevî-i Şerîf dersleri alarak, vaktinin önde gelen Mesnevî-hânlarından olmuştur.

Bir müddet Beşiktaş civârında mûkîm olan Şeyh Mehmed Âşir Efendi, Seniha Sultân’a intisâb ile kethüdâlık hizmetinde bulunmuş, daha sonra Şehzâde Süleyman’a hüsn-i hat mu’allimi ve ardından da mü’ezzini olmuştur. Bu esnâda eşi A’işe Sıddıka Hanım ile birlikte ta’mir ettirdiği Üsküdâr’daki Balabân Tekkesi’ne meşihât koydurup post-nişînliğini der-uhde eylemiştir.

Ancak tekkeye mürîd çekemeyince binasını kirâya veren Şeyh Mehmed Âşir Efendi, olayın duyulması üzerine H. 1322/M. 1904 senesinde azledilmiştir. Ma’zûl hâlde iken H. 19 Şa’bân 1323/M. 19 Ekim 1905 tarihinde vefât ederek mezkûr tekkenin hazîresine defnedilmiştir. Ârif bir zât, aynı zamanda iyi bir hattat olarak tanınmakta ise de, hocası hakkında bir bilgi bulunmadığı gibi âsârına da tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sefine-i Evliya.

İsmail Orman, 5 haziran 2018