Şeyh Mehmed Alî Hulûsî Efendi

Muhyiddîn Efendi’nin oğlu olarak Şumnu’da dünyaya gelen Şeyh Mehmed Alî Hulûsî Efendi, sıbyân mektebini bitirdikten sonra medrese tahsîli almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Beldesinde hüsn-i hat dersleri almış olmasına rağmen, İstanbul’da Laz Ömer Vasfî Efendi’den yeniden sülüs ve nesih meşkederek H. 1231/M. 1816 senesinde, Mustafa Şâkir ve Mustafa Şükrî efendilerin şahâdetinde icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra mekteblerde mu’allimlik yapmağa başlayan Şeyh Mehmed Alî Hulûsî Efendi, müntesiblerinden olduğu Nakşibendî Târikatı’ndan hilâfet aldıktan sonra, H. 1285/M. 1868’de Bâlâ Tekkesi’nin postuna ta’yin edilmiştir. Bir müddet sonra Harem-i Hümâyûn meşihâtına getirilmiş, ayrıca bir aralık Âdile Sultan’a harem şeyhliği de yapmıştır. Bir hayli yaşlı iken vefât ettiği bilinmekte ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

İcâzet almak için yazdığı sülüs ve nesih kıt‘ası özel koleksiyonda bulunan Şeyh Mehmed Alî Hulûsî Efendi’nin, tarihsiz bir de mushâf-ı şerîfi görülmüştür.

 

 

 

Kaynakça

Hilye-i Şerife, s. 153.

 

 

İsmail Orman, 30 mayıs 2018