Şeyh İbrahim Edhemî Efendi

Halîl Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Şeyh İbrahim Edhemî Efendi, evvelâ hıfzını ikmâl ile vaktinin nâmlı hâfızlarından olmuş, hüsn-i hattı ise Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin mahdumu Seyyid Abdülhalîm Hasîb Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra Koca Mustafa Paşa Cami imâmetine ta’yin edilmiştir.

Târikat-ı Nakşibendiyye’den ikmâl-i çile ile hilâfete nâ’il olduktan sonra, Hac vazîfesini îfâ eden Şeyh İbrahim Edhemî Efendi, avdetinden sonra Nakşibendî meşihâtı koydurduğu Hasodabaşı Mescidi’nin imâmetine nakledilmiştir. Bi’l-âhare ilâve olarak Mahmud Paşa Cami’nin vâ’izliği de uhdesine tevcîh edilmiştir.

Bu hâl üzere iken, H. 18 Rebi’ü’l-âhir 1193/M. 4 Mayıs 1779 tarihinde, Hasodabaşı Çarşısı civârındaki hânesinde vefât ederek, Silivrikapısı hâricine defnedilmiş olan Şeyh İbrahim Edhemî Efendi’nin “Hanefî-mezheb, bir gözü yaşlı, hulûskâr zât-ı ma’rifet-medâr” olduğu Tuhfe-i Hattâtîn’de mündericdir.

Özel koleksiyonda H. 1175/M. 1761 tarihli hilye-i sa’adeti bulunan Şeyh İbrahim Edhemî Efendi’nin, H. 1187/M. 1773-1774 senesinde nesihle istinsâh ettiği Gunyetü’l-mutemellî Şerhu Munyeti’l-musâllî adlı eseri de Eskişehir İl Halk Kütübhânesi’nde (2322) bulunmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 32; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 71.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018