Şeyh Hasan Rızâyî Efendi

Edirne’de doğmuştur. Sıbyân mektebinde okurken hıfzını ikmâl eylemiş ve bu arada Gâzî Mihâl Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Küçük yaşta inâbet ettiği Târik-i Nakşibendiye meşâyihinden Dâvud Efendi’den tekmîl-i sülûk ile halifelerinden olan Şeyh Hasan Rızâyî EfendiNoktacı Kasım Cami’nde icrâ edilen “hatm-i hâcegân” resmi ile Sinân Paşa Mektebi’nde mu’allimlik yapmaya başlamıştır.

Mektebde tedrîs-i ilim ve ta’lim-i talebe meşgul iken H. 1294/M. 1877-1878 senesinde Ruslar’ın Edirne’yi işgâli üzerine ailesini de yanına alarak İstanbul’a göç eden Şeyh Hasan Rızâyî Efendi, aynı sene içinde orada vefât etmiş ve Merkez Efendi Dergâhı hazîresine defnedilmiştir. Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nde mimberin sağ tarafında bulunan celî sülüsle muharrer “Ra’sü’l-hikmeti Mehafetullah” levhâsı yâdigârıdır.

 

Kaynakça

Edirne’de Tasavvuf Kültürü, s. 167; Edirne Hatt San’atı, s. 48.

 

 

İsmail Orman, 17 kasım 2017