Şeyh Hasan Keşfî Efendi

Eğribozlu olan Şeyh Hasan Keşfî Efendi evâ’il-i hâlinde İstanbul’a göçmüş, Hâlvetî Târikatı’na intisâb ederek hilâfete nâ’il olmuştur. Bu esnâda hüsn-i hat dersleri almış ve mâ’işetini müstensihlikten çıkarmağa başlamıştır. H. 1252/M. 1836-1837 tarihli sülüs ve nesih hilye-i sa’adeti, H. 1271/M. 1854-1855 tarihli mushâf-ı şerîfi görülen hattatın, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf olduğu anlaşılmakta ise de, hocası ve terceme-i hâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 15 mayıs 2018