Şeyh Halîl Efendi

Fâtih’teki Murâd Buhârî Tekkesi şeyhi Hâfız Efendi’nin oğlu olarak mezkûr tekkede dünyaya gelen Şeyh Halîl Efendi, babasından târikat terbiyyesi alarak hilâfetine nâ’il olduğu gibi, dergâh müdâvimîninden de fevkalade bir tahsîl görmüştür. Bu esnâda hüsn-i hat dersleri almışsa da, hocası ma’lûm değildir.

Hayli müddet dergâhın hizmetiyle müstâhdem kalıp bu hâl üzere iken H. 1241/M. 1827 senesinde vefât etmiş olan Şeyh Halîl Efendi, mezkûr tekkenin hazîresine defnedilmiştir. Eserine tesâdüf edilememiş olmakla beraber, müridânından Şeyh Abdülazîz Zihnî Efendi’ye aklâm-ı sitteden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018