Şeyh Alî Rızâ Rıfâ’î

Meşâyih-i Rıfâ’iyye’den Şeyh Abdülhalîm Efendi’nin oğlu olarak H. 1277/M. 1860-1861’de İstanbul’da dünyaya gelen Şeyh Alî Rızâ Rıfâ’î, evvelâ babasından ve ardından Abdullah Efendi Tekkesi şeyhi Ahmed Muhtâr Efendi’den istifâde ile Rıfâ’iyye’den müstâhlef oldu. Bir yandan da Bâyezid Cami’ndeki amme derslerine devam ederek Molla Câmi’e kadar tahsîl eyledi.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra bir müddet Adliyye Nezâreti kitâbetlerinde bulunduysa da, Unkapanı’nda Kozyatağı ta’bir olunan mahâlde kendi namına te’sis ettiği dergâhın şeyhi olan babasının vefâtı üzerine istifa ederek meşihâta geçen Şeyh Alî Rızâ Rıfâ’î, tekkelerin ilgâsında dergâhın mescide tahvîl edilmesi üzerine imâmet hizmetine ta’yin olundu. Vefâtı 1930’larda ise de tam tarihi ma’lûm değildir.

Eğitimi esnâsında sülüs ve nesih meşkederek icazet aldığı menkûl ise de, hocası hakkında bir bilgi bulunmayan Şeyh Alî Rızâ Rıfâ’î’nin neşredilen H. 1308/M. 1890-1891 tarihli celî sülüs levhasından hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Alif Art, 16 Mayıs 2009, s. 118; Alif Art, 16 Mayıs 2009, ss. 108-109; SDOU, V, ss. 100-101.

 

 

İsmail Orman, 5 şubat 2018