Şeyh Abdüllatîf Efendi

Şeyh Ümmî Kemâl Efendi’nin neslinden ve Halvetî meşâyihinden Mehmed Nasûhî Efendi’nin hulefâsından, Seyyid Halîfe Mahallesi imâmı Kız Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Şeyh Abdüllatîf Efendi, tasavvuf terbiyesini babasından ahzeyledikten sonra, dergâhın müdâvimlerinden tahsîl görmüştür. Babasının vefâtından sonra, uhdesinde bulunan imâmlık ve şeyhlik görevlerini üstlenerek, H. 1191/M. 1777 senesinin Mi’râc Gecesi’ndeki vefâtına değin irşâd ile meşgul olmuştur.

Tahsîli esnâsında eniştesi Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Şeyh Abdüllatif Efendi, Hâfız Osman üslûbunun değerli hattatlarından olmakla beraber yazısına tesâdüf edilememiştir. Öte yandan Mahmud Celâleddîn Efendi gibi üstâd-ı mâhire hüsn-i hat dersleri vermiş olması, yazıdaki kudretini îzâha kâfîdir. Tesbit edilebilen bir diğer öğrencisi ise ebû-Bekir Vâhid Efendi’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 13 ağustos 2017