Şeyh Abdülkadir Efendi

Eyüp’deki Târikat-ı Hâlvetiyye’den Şâh Sultan Tekkesi şeyhi, “Cankurtaran Şeyhi” nâmıyla ma’rûf Abdullah Efendi’nin oğlu olarak mezkûr tekkede dünyaya gelmiş olan Şeyh Abdülkadir Efendi, târikat terbiyesini babasından alarak hilâfetiyle şeref-yâb olmuştur. Ayrıca hüsn-i hatta gayret ile Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den aklâm-ı sitteden icâzet almıştır.

Babasının H. 1145/M. 1732-1733 senesinde sürgünde vefâtı üzerine posta geçen ağabeyi Şeyh Abdürrahîm Efendi’nin meşihâtında dergâhın hâdimlerinden olup diğer vaktini mushâf-ı şerîf, Delâ’ilü’l-hayrât ve sâ’ir resâ’il kaleme almakla geçiren Şeyh Abdülkadir Efendi, meşihâtı devralan diğer birâderi Şeyh Mahmud Efendi’nin vefâtı üzerine H. 1162/M. 1749’da tekkenin postuna geçmiştir.

Muktezây-ı mizâcları üzere tabîb-i cismânî vü rûhânî” olmakla birlikte, illet-i mizâca mübtelâ olan Şeyh Abdülkadir Efendi, bir seneden yirmi iki gün noksân müddet meşihâtta kaldıktan sonra, “şeref-yâb-ı arş” (1163) târihinin Berât Gecesi’nde vefât etmiştir. Mezkûr tekkede medfûndur.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 261; Sicill-i Osmânî, III, s. 375; Meşhur Hattatlar, s. 147; DBİstA, VII, s. 125.

 

 

İsmail Orman, 25 nisan 2018