Şerîf Seyyid Abdullah Efendi

Arap asıllı olup Yavuz Sultan Selîm’in Mısır’ı fethinden sonra İstanbul’a nakledilenler meyânında bulunan Seyyid Mustafa Efendi’nin oğlu olan Şerîf Seyyid Abdullah Efendi İstanbul’da doğmuştur. Fîrûz Ağa Mektebi’nde başladığı eğitimi esnâsında Şeyh Hamdullah’tan aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamışsa da, hocasının vefâtı üzerine meşke manevî öğlu ve dâmâdı Şükrullah Çelebi’den devam etmiş ve icâzetini de ondan almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra müderrisîn zümresine katılan Şerîf Seyyid Abdullah Efendi, senelerce târik-i tedrîste müstâhdem kaldıktan sonra teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere ve yaşı yetmişi aşmış iken H. 1003/M. 1594-1595 senesinde İstanbul’da vefât etmişse de, medfeni ma’lûm değildir. Eserine tesâdüf edilememekle beraber hüsn-i hat ta’limi ile meşgul olup Seyyid Kasım Gubârî’ye aklâm-ı sitteden icâzet verdiği bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2017

Reklamlar