Selânikî Ahmed Efendi

Hacı Abdullah Efendi’nin oğlu olarak Plevne’de doğmuşsa da, babasının görevi gereği gittikleri Selânik’te uzun müddet bulunduğu için “Selânikî Ahmed Efendi” ismiyle ma’rûftur. Tahsîlini orada tamamladıktan sonra babası ile beraber İstanbul’a giderek, Mukata’ât Kalemi’nin hulefâlarından olmuş, bu arada hüsn-i hatta ilgi duyarak, Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almağa başlayarak, H. 1144/M. 1730-1731 senesinde Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır.

Mezkûr kalemde nice zaman hizmette bulunan Selânikî Ahmed Efendi’nin, bu hâl üzere iken vefât ettiği zannedilmekteyse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. İcâzet almak için yazdığı kıt‘ası özel koleksiyonda, H. 1168/M. 1755 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Mecmu’a-i Ferâ’iz adlı eser ise Kütahya’daki Vâhid Paşa Kütübhânesi’nde(1258) bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 11 Ekim 2011, s. 95.

 

 

İsmail Orman 15 nisan 2018